മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

geyser Edit
    പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉഷ്ണജലത്തിന്‍റെ ഉറവ


geyser Edit
Verb
    to overflow like a geyser


geyser Edit
Noun
    a spring that discharges hot water and steam


geyser Edit
Noun
    a gas-fired water heater


Entries from Olam Open Database

Geyser(noun)::
    വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാഹം,
    ഉഷ്ണജലസ്രോതസ്സ്,
    ചൂടുനീരുറവകളിലെ ധാതുമണല്‍,
    ഉഷ്‌ണജലസ്രാതസ്സ്‌,
    വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന ഉപകരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വാടുക, വിപരീതം, അനഗാരന്‍, അനൗദ്യോഗികം, ഉള്‍ക്കരുത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean