മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

get together Edit
    സാമൂഹ്യസമ്മേളനം, അനൗപചാരികയോഗം ചേരുക


get together Edit
Verb
    get people together
eg: get together all those who are interested in the project


get together Edit
Verb
    get together socially or for a specific purpose


get together Edit
Verb
    work together on a common enterprise of project
eg: The soprano and the pianist did not get together very well


get together Edit
Verb
    become part of; become a member of a group or organization


get together Edit
Noun
    a small informal social gathering


Entries from Olam Open Database

Get together(noun)::
    ഒത്തുചേരല്‍,
    സാമൂഹ്യസമ്മേളനം,
Get together(verb)::
    ഒന്നിച്ചു കൂടുക,
    ഒന്നുചേരുക,
    അനൗപചാരികയോഗം ചേരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ premise, അമൃതാശന്‍, അഗൃഹീതദിക്ക്, അനുപസ്ധിത, യൗഥിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean