മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

get back Edit
    തിരിച്ചു ചെല്ലുക, വീണ്ടെുക്കുക


get back Edit
    തിരിച്ചു ചെല്ലുക


get back Edit
Verb
    recover something or somebody that appeared to be lost
eg: We got back the money after we threatened to sue the company


get back Edit
Verb
    recover something or somebody that appeared to be lost
eg: He got back his son from the kidnappers


get back Edit
Verb
    take revenge or even out a score


get back Edit
Verb
    get one's revenge for a wrong or an injury


Entries from Olam Open Database

Get back(phrasal verb)::
    തിരികെക്കിട്ടുക,
    തിരിച്ചു വരുക,
Get back(verb)::
    തിരിച്ചുചെല്ലുക,
    വീണ്ടെടുക്കുക,
    പിന്‍വാങ്ങുക,
    പിന്തിരിയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quincentenary, അവദ്ധ്വംസനം, വാര്‍ഷ, വാസനം, പ്രതിലിപി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean