മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gerontology Edit
    വാര്‍ദ്ധക്യ വിജ്ഞാനം, വാര്‍ദ്ധക്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള


gerontology Edit
Noun
    the branch of medical science that deals with diseases and problems specific to old people


Entries from Olam Open Database

Gerontology(noun)::
    വാര്‍ദ്ധക്യ വിജ്ഞാനം,
    വാര്‍ദ്ധക്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്‌ത്രപഠനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമര്‍ഷം, അന്ത്യാഹൂതി, അനുരഞ്ജക, ആയുസ്തോമം, വഹതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean