മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gentile Edit
    സ്വമതാനുയായി അല്ലാത്തവന്‍


gentile Edit
Adjective
    belonging to or characteristic of non-Jewish peoples


gentile Edit
Noun
    a person who does not acknowledge your god


gentile Edit
Noun
    a person who is not a member of one's own religion; used in this sense by Mormons and Hindus


gentile Edit
Noun
    a Christian as contrasted with a Jew


gentile Edit
Noun
    a Christian
eg: Christians refer to themselves as gentiles


Entries from Olam Open Database

Gentile(adjective)::
    ജൂതനല്ലാത്ത,
    ജൂതമതസംബന്ധിയല്ലാത്ത,
Gentile(noun)::
    സ്വമതാനുയായി അല്ലാത്തവന്‍,
    അന്യമതസ്ഥന്‍,
    അവിശ്വാസി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tabulator, chain bridge, അക്കപ്പൂ, ഇക്ഷുമതി, അനമ്ര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean