മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

generative Edit
    പുനരുത്പാദനപരമായ, പുനരുത്പാദനശക്തിയുള്ള


generative Edit
Adjective
    having the ability to produce or originate
eg: generative power


generative Edit
Adjective
    having the ability to produce or originate
eg: generative forces


generative Edit
Adjective
    producing new life or offspring
eg: the reproductive or generative organs


Entries from Olam Open Database

Generative(adjective)::
    പുനരുല്‍പാദനപരമായ,
    പുനരുല്‍പാദനശക്തിയുള്ള,
    ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ defoliate, parson, sonometer, ചെണ്ടുമല്ലിക, ഒന്നും


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean