മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gash Edit
    ആഴമുള്ള മുറിവ്, വെട്ട്


gash Edit
Verb
    cut open


gash Edit
Noun
    a wound made by cutting


gash Edit
Noun
    a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation


gash Edit
Noun
    a strong sweeping cut made with a sharp instrument


Entries from Olam Open Database

Gash()::
    ദീര്‍ഘക്ഷതം,
    ആഴമുള്ള മുറിവ്,
    പിളര്‍പ്പ്,
    വായാടിയായ,
Gash(noun)::
    ആഴമുള്ള മുറിവ്‌,
    വെട്ട്‌,
    വലിയ വ്രണം,
Gash(verb)::
    കീറുക,
    മുറിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇന്‍സാഫ്, മുസല്‍മാന്‍, അത്തുക, അസ്പൃശ്യം, പത്മാലയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean