മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

garrulousness Edit
    വായാടിത്തം
    The quality of being wordy and talkative


garrulousness Edit
Noun
    the quality of being wordy and talkative


Entries from Olam Open Database

Garrulousness(noun)::
    ബഹുഭാഷിത്വം,
    വായാടിത്തരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണപ്പുറം, അതിജാത, അംശുതാപനന്‍, യൂപലക്ഷ്യം, വിച്യുത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean