മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

garrulous Edit
    അതിഭാഷണമായ, അധികം സംസാരിക്കുന്ന
    Full of trivial conversation


garrulous Edit
Adjective
    full of trivial conversation


Entries from Olam Open Database

Garrulous()::
    വാചകമടിക്കുന്ന,
Garrulous(adjective)::
    അതിഭാഷകനായ,
    വായുദൂതനായ,
    സംസാരിക്കുന്ന,
    അതിഭാഷണമായ,
    അധികം സംസാരിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chillum, might, parole, were, chain bridge


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean