മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gaily Edit
    ഉല്ലാസവാനായി, മോടിയില്‍
    In a gay manner


gaily Edit
Adverb
    in a gay manner
eg: the scandals were gaily diverting


Entries from Olam Open Database

Gaily()::
    മോടിയില്‍,
    മോടിയായി,
Gaily(adjective)::
    മോടിയായി,
    ഉജ്ജ്വലമായി,
    ഉല്ലാസവാനായി,
    ആഹ്ലാദമത്തനായി,
Gaily(noun)::
    സഹര്‍ഷം,
    ആഡംബരപൂര്‍വ്വം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dyne, അഞ്ഞായം, ഇത്തകുരിശ്, അഞ്ജലികം, ആസ്കന്ദിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean