മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gaggle Edit
    വാത്തുകളുടെ പറ്റം


gaggle Edit
Noun
    a flock of geese


gaggle Edit
Verb
    make a noise characteristic of a goose


Entries from Olam Open Database

Gaggle(noun)::
    താറാവിന്‍പറ്റം,
    സ്ത്രീകളുടെ ഗണം,
    പലതരം ആളുകളുടെ കൂട്ടം,
    താറാവിന്‍ പറ്റം,
    പറ്റം,
    സ്‌ത്രീകളുടെ കൂട്ടം,
    കൂട്ടം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ obesity, വിഭു, മുണ്ഡജം, മൈധാവകം, ഉഗ്രവ്രത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean