മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gadget Edit
    ചെറിയ ഉപകരണം


gadget Edit
Noun
    a device or control that is very useful for a particular job


Entries from Olam Open Database

Gadget(noun)::
    സാമഗ്രി,
    സാധനം,
    ഉപകരണം,
    യന്ത്രാപകരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്യായിത, ഭസ്മപ്രിയന്‍, മന്ഥജം, പികബാന്ധവം, പൂമുഖം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean