മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gabble Edit
    ചിലയ്ക്കക, ഉച്ചരിക്കുക


gabble Edit
Verb
    speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly


gabble Edit
Noun
    rapid and indistinct speech


Entries from Olam Open Database

Gabble()::
    ചിലയ്ക്കുക,
Gabble(noun)::
    വീടിന്റെ ത്രികോണമുഖപ്പ്‌,
    വേഗത്തില്‍ ഉറക്കെവായിക്കുക,
    ജല്പിക്കുക,
    അലയ്ക്കുക,
Gabble(verb)::
    ഇടറിയിടറിപ്പറയുക,
    അവ്യക്തമായിപ്പറയുക,
    ജല്‌പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catalysis, masculine, nostalgia, pas, അകേതന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean