മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

furtive Edit
    കള്ളത്തരമായ, ആരമറിയാതെചെയ്യ്ത


furtive Edit
Adjective
    marked by quiet and caution and secrecy; taking pains to avoid being observed
eg: a furtive manner


furtive Edit
Adjective
    secret and sly or sordid
eg: furtive behavior


Entries from Olam Open Database

Furtive()::
    കളവുചെയ്ത,
    മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത,
Furtive(adjective)::
    ഗൂഢമായ,
    രഹസ്യമായ,
    കള്ളത്തരമായ,
    ഒളിഞ്ഞുമറിഞ്ഞുള്ള,
Furtive(noun)::
    സൂത്രമായ,
    ആരുമറിയാതെ ചെയ്‌ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aria, decrepit, nylon, rabbath, toxaemia


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean