മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

frigid Edit
    തണുത്ത, മരവിച്ചുപോയ


frigid Edit
Adjective
    sexually unresponsive
eg: a frigid woman


frigid Edit
Adjective
    extremely cold
eg: a frigid day


frigid Edit
Adjective
    devoid of warmth and cordiality; expressive of unfriendliness or disdain
eg: a frigid greeting


Entries from Olam Open Database

Frigid()::
    ശൈത്യമുള്ള,
    നിര്‍വ്വികാരം,
    ശീതമുള്ള,
    തണുത്ത,
Frigid(adjective)::
    ലൈംഗിക പ്രതികരണമില്ലാത്ത,
    ഭാവരഹിതമായ,
    അതിശൈത്യമുള്ള,
    മരവിച്ചുപോയ,
    കേവലം ഔപചാരികമായ,
    നിരുത്സാഹമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shoal, ഇതിലെ, ചെങ്കണ്ണ്, യദു, യൗന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean