മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

frenzy Edit
    ചിത്തക്ഷേഭം, ക്രോധപാരവശ്യം


frenzy Edit
Noun
    state of violent mental agitation


Entries from Olam Open Database

Frenzy()::
    കോപാവേശം,
    പരിഭ്രമം,
    കോപാവേശം,
    ഭ്രാന്തിന്‍റെ ചേഷ്ട,
Frenzy(noun)::
    ചിത്തക്ഷോഭം,
    ഉന്‍മത്തത,
    ക്രാധപാരവശ്യം,
    മതിഭ്രംശം,
    വെറി,
    ചിത്തഭ്രമം,
    ഉന്മാദം,
    ഭ്രാന്ത്‌,
    ഉന്മത്തത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വടി, വിരിഞ്ഞ, ആപ്യാനം, ഉമ്പിളുന്ത, പര്യസ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean