മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

founce Edit
    പാവാടയടെ മേല്‍ വക്കില്‍വച്ചു തുന്നുനന തൊങ്ങല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ megaphone, ആളുപകം, ഞെകിഴുക, വിസ്മരണം, ആള്‍പ്പിടിയന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean