മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

foul Edit
    ചീഞ്ഞ, നാറുന്ന, മലിമസമായ


foul Edit
Adjective
    highly offensive; arousing aversion or disgust


foul Edit
Adjective
    offensively malodorous
eg: a foul odor


foul Edit
Adjective
    violating accepted standards or rules
eg: used foul means to gain power


foul Edit
Adjective
    (of a baseball) not hit between the foul lines


foul Edit
Adjective
    (of a manuscript) defaced with changes
eg: foul copy


foul Edit
Adjective
    characterized by obscenity
eg: foul language


foul Edit
Adjective
    disgustingly dirty; filled or smeared with offensive matter
eg: a foul pond


foul Edit
Adjective
    especially of a ship's lines etc
eg: a foul anchor


foul Edit
Verb
    hit a foul ball


foul Edit
Verb
    make impure


foul Edit
Verb
    become or cause to become obstructed


foul Edit
Verb
    commit a foul; break the rules


foul Edit
Verb
    spot, stain, or pollute


foul Edit
Verb
    make unclean
eg: foul the water


foul Edit
Verb
    become soiled and dirty


foul Edit
Noun
    an act that violates the rules of a sport


Entries from Olam Open Database

Foul()::
    ചീഞ്ഞ,
    പറയാന്‍ കൊള്ളാത്ത,
    മലിനം,
    പ്രതികൂലം,
Foul(adjective)::
    മലീമസമായ,
    നാറുന്ന,
    അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന,
    അശ്ലീലമായ,
    നിയമവിരുദ്ധമായ,
    അസഭ്യമായ,
    നിര്‍മ്മര്യാദയായ,
    അന്യായമായ,
Foul(noun)::
    കുല്‍സിത,
    അഴകിയ,
Foul(verb)::
    അഴുക്കാക്കുക,
    കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക,
    മലിനീകരിക്കുക,
    നിയമവിരുദ്ധമായികളിക്കുക,
    ദുഷിപ്പിക്കുക,
    കുരുങ്ങുക,
    കെട്ടുപിണയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രാണന്തം, പ്രകീര്യം, ചാവടിയന്തിരം, ചിലിമ്പി, വേതസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean