മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fortify Edit
    സുരക്ഷിതമാക്കുക, ബലപ്പെടുത്തുക


fortify Edit
Verb
    make strong or stronger


fortify Edit
Verb
    enclose by or as if by a fortification


fortify Edit
Verb
    prepare oneself for a military confrontation


fortify Edit
Verb
    add nutrients to
eg: fortified milk


fortify Edit
Verb
    add alcohol to (beverages)


Entries from Olam Open Database

Fortify(verb)::
    കോട്ടകെട്ടി ബലപ്പെടുത്തുക,
    ധൈര്യപ്പെടുത്തുക,
    പോഷകഗുണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക,
    സുരക്ഷിതമാക്കുക,
    കോട്ടകെട്ടിയുറപ്പിക്കുക,
    ബലപ്പെടുത്തുക,
    മദ്യത്തിനു വീര്യം കൂട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ belie, destine, ethereal, exposure, germicide


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean