മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fornicate Edit
verb
    പരസ്ത്രീ ഗമനം ചെയ്യുക
    have sex without being married


Entries from Olam Open Database

Fornicate(verb)::
    പരസ്‌ത്രീ ഗമനം ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ uncivil, അഭിനിധാനം, മലര്, അനിയമം, പന്തിഭേദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean