മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

formulate Edit
    രൂപം നല്കുക, ആസൂത്രണം ചെയ്യുക


formulate Edit
Verb
    elaborate, as of theories and hypotheses


formulate Edit
Verb
    come up with (an idea, plan, explanation, theory, or principle) after a mental effort


formulate Edit
Verb
    put into words or an expression
eg: He formulated his concerns to the board of trustees


formulate Edit
Verb
    prepare according to a formula


Entries from Olam Open Database

Formulate(verb)::
    സൂത്രമാക്കുക,
    വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുക,
    സൂത്രസംജ്ഞകളായി പ്രകടിപ്പിക്കുക,
    നിയമം രൂപീകരിക്കുക,
    വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക,
    രൂപം നല്‍കുക,
    ക്രമപ്പെടുത്തുക,
    ആസുത്രണം ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവക്ഷയണം, അവദാ, ആംഗകന്‍, തകപ്പന്‍, നികായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean