മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

forerun Edit
verb
    മുന്നോട്ടോടുക, മുന്‍ചൊല്ലുക, മുമ്പേ വരിക


Forerun Edit
verb
    ഭാവി സൂചിപ്പിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Forerun(verb)::
    മുന്നോട്ടോടുക,
    മുമ്പേ വരിക,
    മുന്‍ചെല്ലുക,
    ഭാവി സൂചിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ podgy, wanting, മണികുഴല്‍, ആകാശതാര്‍ക്ഷ്യന്‍, പ്രാപണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean