മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

foreland Edit
    മുനമ്പ്, കടലിലേക്ക് തള്ളി നില്ക്കുന്ന കര


foreland Edit
Noun
    a natural elevation (especially a rocky one that juts out into the sea)


foreland Edit
Noun
    land forming the forward margin of something


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blank cheque, cranny, disintegrate, optimism, postnatal


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean