മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

forecast Edit
    മുന്‍കൂട്ടി കാണുക, പ്രവചിക്കുക


forecast Edit
Verb
    predict in advance


forecast Edit
Verb
    judge to be probable


forecast Edit
Verb
    indicate by signs


forecast Edit
Noun
    a prediction about how something (as the weather) will develop


Entries from Olam Open Database

Forecast()::
    മുന്‍കൂട്ടിക്കാണുക,
    മുന്‍കൂട്ടി ചിന്തിക്കുക,
    മുന്‍കൂട്ടി കണക്കാക്കുക,
Forecast(noun)::
    കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം,
    ഭാവിസംഭവപ്രവചനം,
    പ്രവചനം,
    ദീര്‍ഘദൃഷ്‌ടി,
    പൂര്‍വ്വചിന്തനം,
Forecast(verb)::
    മുന്‍കൂട്ടി കാണുക,
    മുന്‍കൂട്ടി ആസുത്രണം ചെയ്യുക,
    പ്രവചിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enlist, മാടപ്പുര, മുറ്റുക, അചിരസ്ഥായി, അശ്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean