മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

forcible Edit
    ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള
    Impelled by physical force especially against, resistance


forcible Edit
Adjective
    impelled by physical force especially against resistance
eg: forcible entry


Entries from Olam Open Database

Forcible()::
    ബലമുള്ള,
    പ്രബലമായ,
    സാഹസികമായ,
Forcible(adjective)::
    ബലാല്‍ക്കാരമായ,
    തീക്ഷ്‌ണമായ,
    ശക്തിയുള്ള,
    ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള,
    ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ the holy city, ആഭാസത്വം, അകാ, അനമന്‍, അനുപാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean