മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

forcible Edit
    ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള
    Impelled by physical force especially against, resistance


forcible Edit
Adjective
    impelled by physical force especially against resistance
eg: forcible entry


Entries from Olam Open Database

Forcible()::
    ബലമുള്ള,
    പ്രബലമായ,
    സാഹസികമായ,
Forcible(adjective)::
    ബലാല്‍ക്കാരമായ,
    തീക്ഷ്‌ണമായ,
    ശക്തിയുള്ള,
    ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള,
    ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adolescence, malingerer, misapply, ചീര്‍മ്മ, അടിപൊളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean