മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

force Edit
    ശക്തി, ഊര്‍ജ്ജം, സൈന്യം
    A powerful effect or influence, Physical, energy or intensity, A unit that is part of some military service


force Edit
Noun
    a powerful effect or influence
eg: the force of his eloquence easily persuaded them


force Edit
Noun
    (physics) the influence that produces a change in a physical quantity
eg: force equals mass times acceleration


force Edit
Noun
    physical energy or intensity
eg: he hit with all the force he could muster


force Edit
Noun
    group of people willing to obey orders
eg: a public force is necessary to give security to the rights of citizens


force Edit
Noun
    a unit that is part of some military service
eg: he sent Caesar a force of six thousand men


force Edit
Noun
    an act of aggression (as one against a person who resists)
eg: he may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one


force Edit
Noun
    one possessing or exercising power or influence or authority
eg: may the force be with you


force Edit
Noun
    one possessing or exercising power or influence or authority
eg: the forces of evil


force Edit
Noun
    a group of people having the power of effective action
eg: he joined forces with a band of adventurers


force Edit
Noun
    (of a law) having legal validity


force Edit
Noun
    a putout of a base runner who is required to run; the putout is accomplished by holding the ball while touching the base to which the runner must advance before the runner reaches that base
eg: the shortstop got the runner at second on a force


force Edit
Verb
    to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means
eg: She forced him to take a job in the city


force Edit
Verb
    urge or force (a person) to an action; constrain or motivate


force Edit
Verb
    move with force, "He pushed the table into a corner"


force Edit
Verb
    impose urgently, importunately, or inexorably
eg: She forced her diet fads on him


force Edit
Verb
    squeeze like a wedge into a tight space


force Edit
Verb
    force into or from an action or state, either physically or metaphorically


force Edit
Verb
    cause to move by pulling


force Edit
Verb
    do forcibly; exert force
eg: Don't force it!


force Edit
Verb
    take by force


force
    ജോര്‍, രാഭസ്യം, രഭസം


Force 17 Edit
Noun
    formed in 1972 as a personal security force for Arafat and other PLO leaders; became one of PLO's elite units; has built an extensive infrastructure of terrorist cells and weapon depots in Europe while attacking Israeli targets


Entries from Olam Open Database

Force()::
    ഊക്ക്,
    കരുത്ത്,
    സ്വാധീനം,
Force(noun)::
    സേന,
    കൂട്ടം,
    പ്രാബല്യം,
    ഊക്ക്‌,
    ശക്തി,
    ബലപ്രയോഗം,
    ഊര്‍ജ്ജം,
    സ്വാധീനശക്തി,
    ബലം,
    ബലാല്‍ക്കാരം,
    പ്രരകശക്തി,
    ശക്തിപ്രഭാവം,
    സംഘടിത മനുഷ്യശക്തി,
    ശൗര്യം,
    സൈന്യം,
    ഭൗതിക സംഭവകാരണം,
    കയ്യേറ്റം,
    പ്രതാപം,
    യുദ്ധബലം,
    ആലക്തികശക്തി,
Force(verb)::
    നിര്‍ബന്ധിക്കുക,
    കൃതൃമമായി ഉണ്ടാക്കുക,
    ബലം പ്രയോഗിക്കുക,
    തള്ളിക്കയറ്റുക,
    കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുക,
    കുത്തിയിറക്കുക,
    നിര്‍ബന്ധിച്ച്‌ വരുത്തുക,
    ബദ്ധപ്പെടുക,
    അദ്ധ്വാനിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ end it al, fell, helminth, അവ്യഭിചരിത, ഭാവിതാത്മ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean