മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

focus Edit
    ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രം


focus Edit
Noun
    the concentration of attention or energy on something
eg: the focus of activity shifted to molecular biology


focus Edit
Noun
    maximum clarity or distinctness of an image rendered by an optical system
eg: in focus


focus Edit
Noun
    maximum clarity or distinctness of an image rendered by an optical system
eg: out of focus


focus Edit
Noun
    maximum clarity or distinctness of an idea
eg: the controversy brought clearly into focus an important difference of opinion


focus Edit
Noun
    a central point or locus of an infection in an organism
eg: the focus of infection


focus Edit
Noun
    special emphasis attached to something


focus Edit
Noun
    a point of convergence of light (or other radiation) or a point from which it diverges


focus Edit
Noun
    a fixed reference point on the concave side of a conic section


focus Edit
Verb
    direct one's attention on something
eg: Please focus on your studies and not on your hobbies


focus Edit
Verb
    cause to converge on or toward a central point
eg: Focus the light on this image


focus Edit
Verb
    bring into focus or alignment; to converge or cause to converge; of ideas or emotions


focus Edit
Verb
    become focussed or come into focus
eg: The light focused


focus Edit
Verb
    put (an image) into focus
eg: Please focus the image; we cannot enjoy the movie


Entries from Olam Open Database

Focus(noun)::
    ദൃഷ്ടികേന്ദ്രം,
    പ്രതിബിംബത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മനില,
    കേന്ദ്രബിന്ദു,
    ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി വസ്‌തുവിനെ വയ്‌ക്കേണ്ട സ്ഥാനം,
    ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു,
    ദൃഷ്‌ടികേന്ദ്രം,
    മധ്യസ്ഥാനം,
Focus(verb)::
    ഉത്ഭവകേന്ദ്രം,
    വ്യക്തമായി കാണാന്‍ പറ്റുക,
    ഫോക്കസ്‌ ചെയ്യുക,
    വ്യക്തമാക്കിവയ്‌ക്കുക,
    ദൃഷ്‌ടികേന്ദ്രം വരുത്തുക,
    കേന്ദ്രീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dump, ഗുണസൂചി, ധ്വജന്‍, scuttle, കോടവി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean