മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fleece Edit
    ആട്ടുരോമം


fleece Edit
Noun
    the wool of a sheep or similar animal


fleece Edit
Noun
    tanned skin of a sheep with the fleece left on; used for clothing


fleece Edit
Noun
    a soft bulky fabric with deep pile; used chiefly for clothing


fleece Edit
Noun
    outer coat of especially sheep and yaks


fleece Edit
Verb
    rip off; ask an unreasonable price


fleece Edit
Verb
    shear the wool from


Entries from Olam Open Database

Fleece(noun)::
    ആട്ടുരോമം,
    ആട്ടുരോമത്തോല്‍,
    കമ്പിളിത്തോല്‍,
    ഒരു തവണ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കമ്പിളിരോമം,
    വെണ്‍മേഘം,
    തൂമഞ്ഞ്‌,
    രോമം പോലെയുള്ള വസ്തു,
Fleece(verb)::
    കൊള്ളചെയ്യുക,
    ആട്ടുരോമം കത്രിക്കുക,
    പണം പറ്റിക്കുക,
    കൊള്ളയടിക്കുക,
    മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കന്പിളിരോമം,
    ആട്ടുരോമം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ penes, വിശങ്ക, വിലംഭം, അട്ടാണിപ്പരിപ്പ്, അഭിലഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean