മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flay Edit
    തോലുരിക്കുക,


flay Edit
Verb
    strip the skin off


Entries from Olam Open Database

Flay(verb)::
    തോലുരിക്കുക,
    നിര്‍ദ്ദയം പ്രഹരിക്കുക,
    രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുക,
    തോലുരിക്കുക,
    കൊള്ളയിടുക,
    കഠിനമായി ഖണ്ഡിക്കുക,
    ചിത്രവധം ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ putid, മാളം, മുള്‍മുടി, അപവരണം, പൂച്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean