മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flask Edit
    ഫ്ളാസ്ക്, കഴുത്തിടുങ്ങിയ മദ്യക്കുപ്പി


flask Edit
Noun
    bottle that has a narrow neck


flask Edit
Noun
    the quantity a flask will hold


Entries from Olam Open Database

Flask(noun)::
    കൂളു,
    തുകല്‍സഞ്ചി,
    കുപ്പി,
    കാചപാത്രം,
    ഫ്‌ളാസ്‌ക്‌,
    കഴുത്തിടുങ്ങിയ മദ്യക്കുപ്പി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concern, domesticate, aileron, അവതീര്‍ണ്ണ, ഫലിനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean