മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flapper Edit
    ചിറക്, തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു


flapper Edit
Noun
    a young woman in the 1920s who flaunted her unconventional conduct and dress


Entries from Olam Open Database

Flapper(noun)::
    ആടിപ്പാടിനടക്കുന്ന യുവതി,
    വീശുന്ന ആള്‍,
    പക്ഷി ഓട്ടിയന്ത്രം,
    തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗം,
    ചിറക്‌,
    യുവതി,
    തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്‌തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chalet, decarbonize, അയുഗബാണന്‍, അര്‍വ്വാവസു, അമിട്ട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean