മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

finite Edit
    അതിര്‍ത്തിയുളഅള, അതിരുള്ല


finite Edit
Adjective
    bounded or limited in magnitude or spatial or temporal extent


finite Edit
Adjective
    of verbs; relating to forms of the verb that are limited in time by a tense and (usually) show agreement with number and person


Entries from Olam Open Database

Finite()::
    പരിമിതമായ,
    വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന,
    പരിധിക്കുവിധേയമായ,
Finite(adjective)::
    അതിര്‍ത്തിയുള്ള,
    അവസാനമുള്ള,
    സംഖ്യയിലോ മാനങ്ങളിലോ പരിമിതമായ,
    അതിരുള്ള,
    വ്യക്തപരിമിതികളുള്ള,
    സംഖ്യ, കാലം എന്നിവയുള്ള,
    നിശ്ചിതമായ,
    വാക്യത്തില്‍ ഒറ്റയ്‌ക്ക്‌ കേവലക്രിയയായി നില്‌ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fag-end, അടപ്പില, ആയോധനകല, പാദപം, പിപ്പലായനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean