മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fillet Edit
    തലമുടി കെട്ടുന്ന നാട, എല്ലില്ലാത്ത മാംസക്കഷണം


fillet Edit
Noun
    a boneless steak cut from the tenderloin of beef


fillet Edit
Noun
    a longitudinal slice or boned side of a fish


fillet Edit
Noun
    a bundle of sensory nerve fibers going to the thalamus


fillet Edit
Noun
    a narrow headband or strip of ribbon worn as a headband


fillet Edit
Noun
    fastener consisting of a narrow strip of welded metal used to join steel members


fillet Edit
Verb
    decorate with a lace of geometric designs


fillet Edit
Verb
    cut into filets


Entries from Olam Open Database

Fillet(noun)::
    മാംസക്കഷണം,
    ശരീരത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തെ എല്ലില്ലാത്ത മാംസക്കഷണം,
    എല്ലില്ലാത്ത മാംസക്കഷണം,
    തലമുടി കെട്ടുന്ന നാട,
Fillet(verb)::
    മത്സ്യത്തെ തുണ്ടംതുണ്ടമായി ഖണ്‌ഡിക്കുക,
    നാടകൊണ്ടു കെട്ടുക,
    അലങ്കരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acute, scorch, unto, അവിഥ്യ, അദ്ധ്വനീനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean