മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fig Edit
    വേഷം, രൂപം


fig Edit
    അത്തിപ്പഴം, അത്തിമരം


fig Edit
Noun
    a diagram or picture illustrating textual material


fig Edit
Noun
    Mediterranean tree widely cultivated for its edible fruit


fig Edit
Noun
    fleshy sweet pear-shaped yellowish or purple multiple fruit eaten fresh or preserved or dried


FIG Edit
Noun
    a Libyan terrorist group organized in 1995 and aligned with al-Qaeda; seeks to radicalize the Libyan government; attempted to assassinate Qaddafi


Entries from Olam Open Database

Fig()::
    നിസ്സാരവസ്തു,
    തുച്ഛം,
    അതിവിനയം,
Fig(noun)::
    അത്തിപ്പഴം,
    നിസ്സാരവസ്‌തു,
    രൂപം,
    അത്തിമരം,
    വേഷം,
Fig(verb)::
    വേഷം ധരിപ്പിക്കുക,
    അലങ്കരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lubricate, magpie, അനുശോചിക്കുക, അഭ്യര്‍ദ്ധം, ഉത്തരമീമാംസ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean