മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fiction Edit
    കെട്ടുകഥ, കല്പിത കഥ


fiction Edit
Noun
    a literary work based on the imagination and not necessarily on fact


fiction Edit
Noun
    a deliberately false or improbable account


Entries from Olam Open Database

Fiction(noun)::
    സങ്കല്‌പം,
    കള്ളക്കഥ,
    ആഖ്യായിക, കഥ മുതലായവ അടങ്ങിയ സാഹിത്യം,
    കെട്ടുകഥ,
    ആഖ്യായിക,
    കല്‍പിതകഥ,
    നോവലും ചെറുകഥയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കഥാസാഹിത്യം,
    കല്പനാസൃഷ്ടി,
    നോവല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phaeton, tolerance, അഭയസങ്കേയം, ഭവനീയ, ചെമ്മ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean