മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fecund Edit
    ധാരാളം സന്തതികളുള്ള, ഫലപുഷ്ടിയുള്ള


fecund Edit
Adjective
    capable of producing offspring or vegetation


fecund Edit
Adjective
    intellectually productive
eg: a fecund imagination


Entries from Olam Open Database

Fecund(adjective)::
    ധാരാളം സന്തതികളുള്ള,
    ഫലപുഷ്‌ടിയുള്ള,
    സന്താനസമ്പന്നമായ,
    സന്തതിവൃത്തിയുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ noodle, paragon, അകബരന്‍, വികേന്ദ്രീകരണം, അപ്പിടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean