മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fatuous Edit
    ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള
    Devoid of intelligence


fatuous Edit
Adjective
    devoid of intelligence


Entries from Olam Open Database

Fatuous()::
    മന്ദബുദ്ധിയായ,
    മൂഢമായ,
    ദുര്‍ബ്ബലമായ,
Fatuous(adjective)::
    മതികെട്ട,
    ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adumbrate, അഷ്ടാവക്രന്‍, പൂക്കളം , നാസ്തിക്യം, നേര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean