മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fatness Edit
    സ്ഥൂലത
    Excess bodily weight


fatness Edit
Noun
    excess bodily weight
eg: she disliked fatness in herself as well as in others


fatness
    ദുര്‍മ്മേദസ്സ്, പുഷ്ടി


Entries from Olam Open Database

Fatness(noun)::
    ശരീരം പോഷിപ്പിക്കുന്ന സാധനം,
    തടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ surprise, അരിയിട്ടുവാഴ്ച, അകുട്ടിമം, ആകുതി, ആത്മാമിഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean