മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fateful Edit
    വിധിനിര്‍ണ്ണായകമായ
    (of events) having extremely unfortunate or, dire consequences; bringing ruin


fateful Edit
Adjective
    having momentous consequences; of decisive importance
eg: that fateful meeting of the U.N. when...it declared war on North Korea


fateful Edit
Adjective
    ominously prophetic


fateful Edit
Adjective
    (of events) having extremely unfortunate or dire consequences; bringing ruin
eg: a fateful error


fateful Edit
Adjective
    controlled or decreed by fate; predetermined


Entries from Olam Open Database

Fateful(adjective)::
    അതിപ്രധാനഫലങ്ങളുള്ള,
    വിധിനിയന്ത്രിതമായ,
    വിധിനിര്‍ണ്ണായകമായ,
    ഭാവിഫലസൂചകമായ,
    ദൈവനിയുക്തമായ,
    ദൗര്‍ഭാഗ്യമായ,
    മുന്‍കൂട്ടി പറയുന്ന,
    വിധിയാല്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട,
    നിയതമായ,
    വിധി നിര്‍ണയിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വൃഷണം, വിഗതം, മനസി, ന്യായപഥം, optical disc


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean