മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

expostulate Edit
    ബുദ്ധിപറഞ്ഞുകൊടുക്കുക


expostulate Edit
Verb
    reason with (somebody) for the purpose of dissuasion


Entries from Olam Open Database

Expostulate(verb)::
    ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക,
    ഗുണദോഷിക്കുക,
    എതിര്‍ന്യായം പറയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impoverish, അംബുക്രിയ, ആര്‍ത്തി, വ്യാസാര്‍ദ്ധം, മനുഷ്യധര്‍മ്മം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean