മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

explorer Edit
    ദേശപര്യവേഷകന്‍


explorer Edit
Noun
    someone who travels into little known regions (especially for some scientific purpose)


Explorer Edit
Noun
    a commercial browser


Entries from Olam Open Database

Explorer(noun)::
    ദേശപര്യവേഷകന്‍,
    അന്വേഷകന്‍,
    ദേശപരിവേക്ഷകന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിവേഗത, അടിയറവയ്ക്കുക, അന്തരാപത്യ, ആകാശചമസന്‍, ഇഷ്ടന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean