മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

exploration Edit
    രാജ്യാന്വേഷണ സഞ്ചാരം, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന


exploration Edit
Noun
    to travel for the purpose of discovery


exploration Edit
Noun
    a careful systematic search


exploration Edit
Noun
    a systematic consideration
eg: he called for a careful exploration of the consequences


exploration
    പര്യവേക്ഷണം


Entries from Olam Open Database

Exploration(noun)::
    കണ്ടുപിടിത്തത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സഞ്ചാരം,
    ആരായല്‍,
    സൂക്ഷ്മപരിശോധന,
    രാജ്യാന്വേഷണ സഞ്ചാരം,
    സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന,
    സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന,
    പര്യവേക്ഷണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gravy, orifice, അമ്ലവിദഗ്ദ, അക്ഷരചണ, അംസകൂടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean