മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

explicate Edit
    സ്പഷ്ടീകരിക്കുക, വ്യാഖ്യാനിക്കുക


explicate Edit
Verb
    make plain and comprehensible


explicate Edit
Verb
    elaborate, as of theories and hypotheses


Entries from Olam Open Database

Explicate(verb)::
    സ്‌പഷ്‌ടീകരിക്കുക,
    വ്യാഖ്യാനിക്കുക,
    വിശദീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ martin, tease, capstan, വ്യഭിചാരം, മദനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean