മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

expatriate Edit
verb
    നാടുകടത്തുക
    expel from a country


expatriate Edit
noun
    പ്രവാസി
    a person who is voluntarily absent from home or country
eg: American expatriates


expatriate Edit
verb
    വിദേശത്തു താമസമുറപ്പിക്കുക
    move away from one's native country and adopt a new residence abroad


Entries from Olam Open Database

Expatriate(noun)::
    പ്രവാസി,
Expatriate(verb)::
    നാടുകടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuse, oust, spam, ആകൃഷ്യ, ഇരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean