മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

exhort Edit
    ഗുണദോഷിക്കുക


exhort Edit
Verb
    spur on or encourage especially by cheers and shouts


exhort Edit
Verb
    force or impel in an indicated direction


Entries from Olam Open Database

Exhort(verb)::
    ശക്തിയായി പ്രേരിപ്പിക്കുക,
    പ്രചോദിപ്പിക്കുക,
    ശക്തിയായി പ്രരിപ്പിക്കുക,
    ഗുണദോഷിക്കുക,
    അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുക,
    അനുശാസിക്കുക,
    ഉപദേശിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accurst, claque, പ്രസവകം, വ്യഥ, വിഷ്ഫാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean