മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

exequis Edit
    ശവസംസ്കാരം, അന്ത്യകര്‍മ്മം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ befog, bring up, അച്ചുവടി, മിടല്‍, ഉത്തരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean