മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

exclaim Edit
    ആര്‍ത്തുവിളിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക


exclaim Edit
Verb
    utter aloud; often with surprise, horror, or joy
eg: 'I won!' he exclaimed


exclaim Edit
Verb
    state or announce
eg: 'I am not a Communist,' he exclaimed


Exclaim
    സമതിക്രമം, സമധിഗമനം


Entries from Olam Open Database

Exclaim()::
    ആശ്ചര്യം,
    വേദന,
    ദേഷ്യം മുതലായവമൂലം ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക,
    ഉച്ചത്തില്‍ ഘോഷിക്കുക,
    ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു പറയുക,
Exclaim(verb)::
    ആര്‍ത്തു വിളിക്കുക,
    ആശ്ചര്യം, വേദന, ദേഷ്യം മുതലായവ മൂലം ഉറക്കെ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക,
    ആര്‍ത്തുവിളിക്കുക,
    ആക്ഷേപിക്കുക,
    ഉച്ചത്തില്‍ ഘോഷിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flounce, glum, input, aboard, അപാസത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean