മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

escalator Edit
noun
    യാത്രക്കാരെ മുകളില്‍ കയറ്റുന്നതിനും താഴോട്ടിറക്കുന്നതിനുമുളള ചലനകോവണിപ്പടി


escalator Edit
Noun
    a clause in a contract that provides for an increase or a decrease in wages or prices or benefits etc. depending on certain conditions (as a change in the cost of living index)


escalator Edit
noun
    ചലിക്കും കോണി, യന്ത്രപ്പടി
    a stairway whose steps move continuously on a circulating belt


Entries from Olam Open Database

Escalator(noun)::
    യാത്രക്കരെ മുകളില്‍ കയറ്റുന്നതിനും താഴോട്ടിറക്കുന്നതിനുമുള്ള ചലനകോവണിപ്പടി,
    ചലിക്കും കോണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atlas, abstemious, അഴകുത്, മഹാത്യയം, പുണ്യലോകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean