മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

erratum Edit
    അച്ചടിതെറ്റ്, എഴുത്തിലെ അബദ്ധം


erratum Edit
Noun
    a mistake in printed matter resulting from mechanical failures of some kind


Entries from Olam Open Database

Erratum()::
    അച്ചടിത്തെറ്റ്‌,
    എഴുത്തുപിഴ,
    അബദ്ധം,
Erratum(noun)::
    എഴുത്തിലെ അബദ്ധം,
    പിഴതിരുത്തല്‍,
    ശുദ്ധിപത്രം,
    അച്ചടിപ്പിശക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bonhomie, metaphor, അര്‍ഗ്ഗളീയ, അനുഗമിക്കുക, ഇക്കട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean