മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

equinox Edit
    വിഷു, വിഷുവം


equinox Edit
Noun
    either of two times of the year when the sun crosses the plane of the earth's equator and day and night are of equal length


equinox Edit
Noun
    (astronomy) either of the two celestial points at which the celestial equator intersects the ecliptic


Entries from Olam Open Database

Equinox()::
    സൂര്യന്‍ ഒരയനത്തില്‍നിന്നും മറ്റേതിലേക്കു കടക്കുന്ന സമയം,
    വിഷുവം,
Equinox(noun)::
    തുല്യദിനരാത്രകാലം,
    സൂര്യന്‍ ഒരയനത്തില്‍ നിന്നും മറ്റേതിലേയ്‌ക്കു കടക്കുന്ന സമയം,
    വിഷു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ballot, യമദൂതകം, വ്യഷ്ടി, മാതൃഷ്വസ്രീയന്‍, ഇദാനീന്തന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean